“Genom att granska 40 000 överlåtelser av småhus har vi
kommit fram till resultat som visar att människor betalar mer
för byggnader kulturhistoriska kvaliteter. Med andra ord så värderas hus som vårdas kontinuerligt högre.”

Kulturmiljö Halland har tillsammans med Länsstyrelsen i Halland och de halländska kommunerna genomfört en inventering av all bebyggelse i länet i syfte att
identifiera byggnadernas kulturhistoriska värden. Av länets
cirka 130 000 byggnader har lite drygt 10 000 bedömts ha ett
kulturhistoriskt värde.
Förutom att använda uppgifterna som underlag i fysisk planering har vi också använt det för att undersöka vilken effekt
en byggnads kulturhistoriska värde har på dess ekonomiska
värde. Genom att granska 40 000 överlåtelser av småhus har vi
kommit fram till resultat som visar att människor betalar mer
för byggnader med kulturhistoriska kvaliteter.
Vi har också undersökt hur människor ser på de kulturhistoriska värdena i sina byggnader. 1000 personer ingick i
studien och resultaten visar att de kulturhistoriska värdena
betraktas som en tillgång. En klar majoritet tycker också att
det är viktigt att bevara de kulturhistoriska karaktärsdragen och de är också beredda att betala mer för en byggnad där dessa är bevarade.
Undersökningarna visar att många människor anser
att de kulturhistoriska värdena är väldigt viktiga, och att
de också går att översätta i pengar. Detta är intressant för
enskilda fastighetsägare som vill bibehålla och öka värdet
i sina byggnader, men framförallt är det en viktig signal till
politiker och beslutsfattare om att arbeta för att kulturmiljöer tas tillvara och utnyttjas som den samhällsresurs de är.

Mer information om den halländska bebyggelseinventeringen och vad kulturhistoriskt värde är för något går att
hitta på http://www.kulturmiljohalland.se/ Via en karta kan man
själv söka bland de 10 000 byggnaderna som alla beskrivits,
klassificerats och fotograferats. Kanske är ditt hus en av de
värdefulla byggnaderna!

Läs rapporten från Kulturmiljö Halland som visar att hus som vårdas och bevaras i ursprungligt skick är mer värdefulla än hus där tidstypiska byggnadsdetaljer är bortslängda. Rapporten hittar du här.

/Alfred Skogberg