På Fogdevägen i Bagarmossen får byggnaderna sin karaktär av elegant spröjsade fönster

Svenska Bostäder planerar att byta fönster på Fogdevägen i Bagarmossen. Men det vill inte hyresgästerna som tagit strid mot sin hyresvärd. I början av september skickade de ett brev till Svenska Bostäders VD som de fick svar på i slutet av månaden.

VD menar bland annat att den besiktning som gjorts av fönstren visar att de måste bytas (Svenska Bostäder har länge slarvat med underhållet) och att även om man skulle energieffektivisera befintliga fönster med en extra glasruta så skulle förlusterna genom karm och båge vara så stora att det inte ger en tillräcklig besparing. Vidare anser han att man har tagit hänsyn till stadsmuseets synpunkter (de ansåg att fönsterbytet var ovarsamt och avstyrkte).

Huruvida Svenska Bostäder verkligen gjort en ordentlig inventering av befintliga fönster är ännu inte klarlagt, något sådant dokument har ännu inte kunnat uppvisas (Renoveringsraseriet efterlyste det fredagen den 25:e september).

Brevväxlingen visar med tydlighet att Svenska Bostäder bara tar hänsyn till varsamma åtgärder, om de får byta ut ursprungliga byggnadsdetaljer, Energibesparande åtgärder som är varsamma och innebär att man bevarar, förkastas slentrianmässigt och har troligtvis inte ens provats.

—————————————————————————————————————

3/9 2020 Hyresgästernas brev till Svenska Bostäders VD
Vi, hyresgäster i Svenska Bostäders byggnader på Fogdevägen, vill protestera mot planerna på ett fönsterbyte. Ursprungliga fönster är i många fall i fint skick och har stora kvalitéer, inte minst vackra beslag och valsat glas som ger ett fint ljus i lägenheterna. De nya fönstren är klumpiga och har en mindre glasyta. I vissa fall minskar ytan så mycket som 12 %! De är dessutom underhållsfria och att betrakta som engångsartiklar vilket innebär att de måste bytas när det tjänat ut . Detta leder till stora belastningar på miljön och strider mot Stockholms stads miljöprogram, avfallsdirektivet och den så kallade avfallstrappan.

Svenska Bostäder ansökte i våras om bygglov för att omfärga fasaderna och byta fönster på Ståthållaren 4 på Fogdevägen i Bagarmossen. Byggnaderna är uppförda runt 1950 och fina exempel på 1950-talets byggande. Fönsterbytet beviljades, trots att Stadsmuseet avstyrkte och att flera hyresgäster protesterarde. Strax intill, i Kärrtorp, avslogs Brf Fyrhöjdens förfrågan om fönsterbyte några månader tidigare. Stadsbyggnadskontoret gick på Stadsmuseets linje och bostadsrättsföreningen överklagade till nämnd men stoppades även där och nu pågår istället en fönsterrenovering. Husen har samma klassning, gult, som Svenska Bostäders hus vid Fogdevägen.

Vi vill framföra 6 argument:

1. Svenska Bostäder har inte genomfört något inventering av befintliga fönster. 

Under senare år har Svenska Bostäder bytt ut ett stort antal originalfönster i de södra förorterna. Troligtvis har inte ett enda renoverats och energieffektiviserats. Svenska Bostäder har inte inventerat fönstren på Fogdevägen för att ta reda på i vilket skick de är och vilka fönster som kräver större insatser. Däremot har man slarvat med underhållet. De fönsterbågar som är i dåligt skick bör naturligtvis renoveras och den ökade kostnaden för detta beror helt och hållet på SB:s bristande underhåll. Många fönster är framförallt i behov av olja, kitt och färg samt nya tätningslister.

2. Ett fönsterbyte missgynnar miljön och strider mot både gällande riktlinjer

Att kassera fönster som går att underhålla och energieffektivisera i hundratals år strider mot Stockholms stads miljöprogram och även mot EU:s avfallstrappa som tagits fram för att minska klimatavtrycket genom att ställa om till en mer cirkulär ekonomi. I miljöprogrammet kan man bl.a. läsa att “en princip i den cirkulära ekonomin är att ju längre produkter och komponenter kan användas och återanvändas, desto mer ekonomiskt värde kan de skapa”. Svenska Bostäder har tidigare bytt fönster utan att ens ansöka om bygglov, senast på Eggegrundsvägen i Kärrtorp där fönster av hög kvalité ersattes av underhållsfria fönster som måste bytas när de tjänat ut. Kvalitén på fönster tillverkade före 1960 är vanligtvis hög och därför är det extra dumt att byta ut den typen av fönster mot nya. 

3. Resurssnålt att energieffektivisera befintliga fönster 

Att energieffektivisera befintliga fönster och förse dem med nya tätningslister ger ett u-värde på 1,2-1,3 vilket är mycket nära nytillverkade fönster. Den stora fördelen med en sådan åtgärd är att energiprestandan förbättras, men kostnaden för miljön är liten då man i princip bara behöver tillverka en ny glasruta, inte ett helt fönster. Gör man en livscykelanalys så ser man att även efter 50 år är ett energieffektiviserat fönster bättre för miljön jämfört med ett nytillverkat i trä. Väljer man ett nytt fönster vars utsida är klädd med metall förändras kalkylen och miljöbelastningen ökar ytterligare eftersom aluminum slukar stora mängder energi vid framställningen. 

4. Nya fönster minskar det kulturhistoriska värdet

Det är viktigt att bevara ursprungliga detaljer. De höjer husens värde och bidrar till en attraktiv boendemiljö. Husets karaktär förändras dessutom om man byter befintliga fönstren mot nya av lackerad metall. Den föreslagna modellen saknar djupverkan, dvs är platta, vilket gör att de avviker från ursprunget. Att renovera istället för att byta ut visar att husen är värdefulla och höjer statusen på bostadsområdet. I innerstaden behandlas husen ofta mer varsamt och Svenska Bostäder har flera mycket välrenoverade hus på Östermalm med ursprungliga fönster. Ett exempel är Högvakten 6/Hedinsgatan 3 som är grönklassad precis som husen vid Eggegrundsvägen.

5. De nya fönstren har betydligt mindre glasyta.

Enligt bygghandlingarna minskar glasytan med 8,7-11,7 %. Detta i kombination med att de nya fönstren har tre glas istället för två leder till ett minskad ljusinfall vilket gör lägenheterna mörkare vilket framförallt drabbar de lägenheter som ligger delvis orienterade mot norr. 

6. Ursprungliga tvåluftsfönster har i huvudsak mötesbågar. Fönster i kök och badrum är framförallt utformade som tvåluftsfönster med asymmetrisk indelning och saknar mittpost. De nya fönstren har fast mittpost som ger dem ett betydligt klumpigare utseende. 

Mvh
Boende på Fogdevägen

——————————————————————————————————————-

24/9 2020 Svar från Svenska Bostäders VD
Vi har mottagit en skrivelse från er den 9 september 2020 ställd till Svenska Bostäders styrelse och VD. Nedan följer ett svar på det ni skriver i brevet.

Till att börja med vill jag tacka för ett välskrivet brev med många kloka argument. Jag har nedan försökt att besvara dem i tur och ordning.

1. Innan vi fattade beslut om vi skulle renovera eller byta ut fönstren så inventerades ett urval av husets fönster. Enligt den information jag fått framkom att så pass många fönster i Kv Ståthållaren 4 var i så dåligt skick att vi bedömde att bågar och karmar behövde bytas ut.

Efter att vi mottagit ert brev har vi dock valt att åter igen kolla igenom den tidigare utredningen. När detta är gjort kommer ni hyresgäster att få information om det

2. Jag håller i grunden med om det ni skriver. Men i detta fall visade inventeringen/utredningen på att stora delar av fönstren var i ett sådant skick att det inte var försvarbart varken ekonomiskt eller miljömässigt att renovera dem.

Vår ambition är givetvis att nya fönster ska sitta kvar betydligt längre tid än 40 år. Med rätt val av fönster kan de återanvändas och vi ser vi en positiv effekt på energianvändningen samtidigt som vi kan förbättra inomhusklimatet för våra hyresgäster.

3. Ja, det kan vara resurssnålt att energieffektivisera befintliga fönster och med nya tätningslister kan man i vissa fall få ett U-värde på 1,2-1,3. Men det beror på fönstrets skick från start. U-värdet finns inte bara i själva glaset utan i hela konstruktionen med båge och drevning. I detta fall bedömde vi att det bästa var att byta ut dem.

Ni nämner att en livscykelanalys visar att ett energieffektiviserat fönster efter 50 år är bättre för klimatet jämfört med ett nytillverkat i trä. Jag tycker tyvärr det är ett problem att det inte finns tillräckliga studier inom detta område. Jag har sökt aktivt efter liknande analyser, men underlaget är tyvärr skralt. Vi tar gärna emot den livscykelanalysen ni hänvisar till för att vi ska kunna lära till nästa gång.

4. Håller helt med om att det, i högsta möjliga mån, är viktigt att bevara ursprungliga detaljer. Vi har därför tagit hänsyn till Stadsmuseets synpunkter i frågan och har haft en tät dialog med Stadsbyggnadskontoret angående fönsterbytet. Bedömningen från deras sida har varit att vi har presenterat en bra lösning för att bevara utseendet på husen. Men jag har full förståelse för att den bedömningen inte delas av alla.

Enligt de uppgifter jag fått ska minskningarna av glasytan vara mycket små, vilket i kombination med nya fönsterglas, bör borga för att ljusinfallet inte ska påverkas i större utsträckning. Vad det gäller att det blir tre glas. Det hade även blivit så om vi hade monterar in en ny energiglasruta i befintligt fönsterparti. Så det är tyvärr ofrånkomligt.

Se svar på fråga 4.

När vi gör den här typen av renoveringar har vi ett flertal aspekter att ta hänsyn till. Vi behöver göra det inom ramarna för våra ekonomiska och miljö- och energimässiga mål och samtidigt ta hänsyn till områdets karaktär för att bevara husen ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Dessa avvägningar är ibland inte lätta.

Er skrivelse och detta svar kommer att anmälas vid nästkommande sammanträde med Svenska Bostäders styrelse.

Med vänlig hälsning
ab svenska bostäder

Stefan Sandberg
VD

——————————————————————————————————————-

29/9 2020 Svar till Svenska Bostäders VD
Hej Stefan!
Tack för att du tog dig tid att läsa och svara på vårt brev. Livscykelanalysen som du efterfrågade heter ”Energieffektivisering av särskilt värdefulla byggnader: En LCA om fönsterrenoveringsmetoder. Viktor Joelsson och Mikael Wallinder. 2017.” Vi bifogar några bilder till detta brev så att ni på SB också kan ta del av essensen. Vi har några frågor och synpunkter på ditt brev och vill genom detta svar förtydliga några viktiga aspekter.

Vi vill understryka att de fönster ni planerar att sätta in på Fogdevägen inte kommer att hålla betydligt längre än 40 år som du skriver i ditt svar. Mockfjärds produktspecialist skriver själv att deras produkt har en livslängd på 30-50 år, övre gränsen gäller fönster som blir korrekt underhållna vilket enl. tillverkaren innebär att ”årligen smörja in beslag, slipa och måla eller lasera där färg börjar släppa eller bli sliten”, och det är ju inte underhåll SB vanligtvis brukar utföra på fönster. Med tanke på att Mockfjärds själva säljer fönster med en estimerad livslängd på 40 år, behöver man i detta fall göra en noggrann kostnadsanalys, hur förvaltas fönstren över en längre tidsperiod? Finns reservdelar t.ex. stängningsanordningar, beslag, tätningslister tillgängligt även om 80 år eller skall fönstren bytas igen om 40 år? För att påpeka det uppenbara är det alltså 25 år mindre än de fönster som sitter idag.

I Stockholms stads miljöprogram 2020-2023 är man tydlig med en cirkulär ekonomi behövs för att vi ska nå klimatmålen. Bland annat skriver man “En cirkulär ekonomi behåller värdet på produkter, material och resurser så länge som möjligt, samtidigt som avfallsgenereringen minimeras. Genom hållbar konsumtion och produktion och åtgärder för avfallsförebyggande och mer cirkulära flöden kan både resursförbrukningen och klimatpåverkande utsläpp minska”. Och fortsätter “En princip i den cirkulära ekonomin är att ju längre produkter och komponenter kan användas och återanvändas, desto mer ekonomiskt värde kan de skapa. Dessa riktlinjer talar inte bara emot ett fönsterbyte, men även emot att använda den typ av fönster som SB planerar för.

Hela argumentationen för ett fönsterbyte bygger på inventeringen som gjorts av våra fönster. Märkligt nog har varken vi eller de grannar vi pratat med hört talas om inventeringen, sett besiktningsmän, inte heller ombetts göra lägenheterna tillgängliga för att en sådan inventering skulle kunna ske. Det är också anmärkningsvärt att så många av hyresgästerna är emot bytet om nu fönstren verkligen är i så dåligt skick. Därför ber vi er skicka besiktningsprotokollet så att vi kan ta del av utlåtandet. Det verkar vara en viktig nyckel i processen, och bör därför rimligtvis vara tillgänglig för alla.

För att återkomma till Stockholm stads miljöprogram är byggnadsdetaljer som kan förvaltas mycket länge alltså mer värdefulla än de aluminiumfönster (engångsprodukter) som SB planerar att sätta in på Fogdevägen. Dessa kommer att behöva bytas ut igen om 40 år, (är den kostnaden f.ö. inkluderad i er budget?) det är därför både miljömässigt (och ekonomiskt) oförsvarbart att inte ta hänsyn till den aspekten. Om vissa fönster behöver bytas, är det rimligt att dessa tillverkas i trä och överensstämmer med de fönster som redan sitter och inte behöver bytas.

Vi vill också bemöta dig i ditt påstående om att ni har tagit hänsyn till Stadsmuseets synpunkter. I sitt från den 22/06/2020 skriver Stadsmuseet att det “bedömer att byte av fönster från ursprungligt i trä till nya i aluminium innebär en ovarsam åtgärd som förändrar byggnadens karaktär på ett sätt som är negativt för det kulturhistoriska värdet” i sitt yttrande avstyrker alltså Stadsmuseet de föreslagna åtgärderna. Vi bifogar hela remissvaret som en bilaga till detta brev ifall det skulle vara så att du inte har tillgång till det. Vi skulle vilja be dig återkomma till oss specifikt angående den punkten och precisera på vilket sätt ni har tagit hänsyn till Stadsmuseets synpunkter.

För att avsluta klipper vi in en bild av våra fönster jämte ett fönster av den typ ni vill sätta in hos oss för att illustrera att minskningen av glasytan är betydande. Till vänster med gul fasad, fönster från Fogdevägen, till höger med rosa fasad, ett fönster från Eggegrundsvägen där ni nyligen genomförde ett mindre lyckat fönsterbyte som ni också fick motta skarp kritik för, både från boende, och från stadsbyggnadskontoret.

Vi ser fram emot att ta del av det befintliga besiktningsprotokollet av våra fönster samt ditt svar angående hur ni tagit hänsyn till Stadsmuseets synpunkter.

Eftersom att SB tillhör allmännyttan och har tillräckliga resurser efterlyser vi också följande:
1) En ordentlig inventering av samtliga fönster i ståthållaren 4
2) En offert på renovering av befintliga fönster
3) En långsiktig kostnadsanalys där man även väger in de negativa ekonomiska aspekterna av att använda sig av engångsprodukter vid renoveringen.

Med vänliga hälsningar,
Boende på Fogdevägen

Stöd Renoveringsraseriet
Vi är i stort behov av ekonomiskt stöd så att vi ska kunna arbeta långsiktigt. Kan du därför avvara en slant är det oerhört värdefullt. Tack för din hjälp!

Swish 123 256 573 7

Bli månadgivare via Patreon: patreon.com/renoveringsraseriet

Medlem kan du bli genom att klicka här: https://renoveringsraseriet.se/bli-medlem/

Du kan också starta en egen insamling på Facebook

Tack för ditt stöd!