Förutom nivån på utlåningsräntor, konjunkturläge och bostadens geografiska läge visar tre nordiska studier att det är ekonomiskt lönsamt för fastighetsägare att bevara byggnaders ursprungliga detaljer och karaktär.

  • Länsstyrelsen i Halland har studerat 40 000 överlåtelser av småhus och genomfört en enkätundersökning med 1 000 svarande. Studien visar att de byggnader som klassificerats som kulturhistoriskt värdefulla i snitt hade 7 procent högre försäljningspris än andra hus. Hela 63 procent var villiga att betala mer för en välbevarad byggnad. Av de 63 procent som svarade ja på frågan var 39 procent villiga att betala 20 procent mer och 11 procent kunde tänka sig att betala 50 procent mer än de skulle ha gjort om byggnaden inte var välbevarad. Läs mer här.
  • En dansk rikstäckande studie visar att priset på småhus, som hade den ursprunglig karaktären bevarad, var betydligt högre (i snitt 18 procent) än för objekt utan bevarandestatus. Studien visar också att den omgivande kulturmiljön har stor betydelse för försäljningspriset på bostäder. I områden som till 15 procent bestod av byggnader med bevarandestatus var försäljningspriserna 13 procent högre än i andra områden. Läs mer här.
Tidstypiska byggnadsdetaljer på fastigheten i Örebro
Tidstypiska byggnadsdetaljer på fastigheten i Örebro.
  • En norsk studie som omfattar 175 000 fastighetstransaktioner i Oslo visar att kulturhistoriskt värde är betydande även efter att man korrigerar för prishöjande faktorer som centralt läge, ålder och storlek. Mervärdet för bevarandevärda radhus och småbostadshus är enligt studien 5 procent. Mervärdet av enskilda byggnaders kulturmiljöstatus reduceras om byggnaden finns i bebyggelse med en hög andel kulturklassade byggnader. Områden med bebyggelse med höga kulturmiljövärden är i sig en stark faktor som påverkar priset på bostäderna som ligger i eller strax utanför områden med höga kulturmiljövärden. Enligt författarna motsäger resultaten uppfattningen att hårt reglerade miljöer är en belastning för fastighetsinnehavare – tvärtom, begränsningarna hindrar inte en positiv priseffekt. Läs mer här.

Henrik Segerpalm – medlem i Renoveringsraseriet