I mitten av augusti åkte jag igenom ett varmt Nyköping och stannade till när jag såg ett oerhört vackert modernistisk hus 1949 där det mesta var bevarat; de ursprungliga smäckra träfönstren, teglet, den mjukt rundade originalbalkongen. Fastigheten Jägmästaren 16 är en pärla och jag tänkte att Nyköpingsborna kan vara stolta över fastigheten. Tills jag gick runt hörnet och såg fönstren. I en container stod de, i prima skick men på väg till sopberget.

Ljudet av en elborr skar genom lugnet. En montör var i full färd med att såga bort karmen på ett av de sista ursprungsfönstren. Några i original fanns kvar men de flesta hade redan bytts till nya. Dessa kan inte underhållas och kan därför betraktas som engångsprodukter med kort livslängd jämfört med träfönster tillverkade av kärnvirke.

hus ursprungsbalkonger
Fönster i färd med att kasseras. De ursprungliga balkongerna har redan bytts ut mot aluminiumbalkonger. Lägg märke till den kantiga handledaren och jämför med ursprungsbalkongerna på fotot ovan.

Jag fotade det jag såg och lade upp ett inlägg på Renoveringsraseriets sociala medier. Strax fick jag reda på att Sörmlands museum författat en ambitiös skrivelse där man starkt avrådde det allmännyttiga kommunala bostadsbolaget Nyköpingshem från att byta fönster på hus. Bland annat stod följande: …ett fönsterbyte enligt bygglovsansökan skulle innebära att en stor del av byggnadens nuvarande karaktär går förlorad, att åtgärden strider mot varsamhetskravet enligt Plan- och bygglag (2010:900) 8 kap 17 § och därför inte ska tillåtas. De befintliga bågarna kan underhållas eller renoveras, alternativt kompletteras med nytt energiglas i innerbågen för att förbättra energiprestandan.

hus ursprungsfönster
Ursprungsfönster i fint skick, på väg till sopberget.

Men trots tydligheten i formuleringarna och trots att det går utmärkt att komplettera med energiglas för bättre energiprestanda så körde kommunen över experterna.

Anna Hesselgren på bygglovsenheten i Nyköping svarar i ett mejl:
”I detta fall ansåg vi att utformningen på de nya fönstren var väldigt likt de befintliga och inte var förvanskande. Ändringen utfördes varsamt och man tog hänsyn till byggnadens karaktärsdrag.”

hus fönster container
Snart har allmännyttiga Nyköpingshem bytt ut alla träfönster mot nya i aluminium.

David Hansson är bebyggelseantikvarie på Sörmlands museum. Han var den som skrev skrivelsen. Han är tydlig med att fönsterbytet var onödigt.
“Fönstren var det inget fel på, mer än att de var i behov av normalt underhåll. Idag tolkas detta allt oftare som en brist på kvalitet. Att något behöver underhållas. Jag tror att det där ligger lite i tidsandan. Skavanker tillåts inte. Ytor ska vara släta, linjer raka och det bästa är om det är helt nytt. Flagande färg är definitivt ett tecken på att något är allvarligt fel. Men saker kan inte vara nya i all evighet. Vi kan inte hindra åldrande. Fönster som har uppnått en ålder av 72 år och fortfarande fyller sin funktion – om inte det är ett tecken på kvalitet, vad är det då? Många fönstertillverkare skryter idag med 10 års garanti, vilket blir närmast komiskt i sammanhanget.”

hus port
Den ursprungliga porten har ersatts med en bruneloxerad i aluminium. Nu fortsätter allmännyttiga Nyköpingshem på den inslagna banan och byter ut ännu mer ursprungligt.

Nya fönster sparar energi – men behöver bytas oftare

Jag frågar om det fanns något positivt med att byta fönstren men nej. 

”Det man ofta hänvisar till att man vill uppnå med fönsterbytet är att spara energi. Det går naturligtvis inte att förneka att de nya fönstren kommer att spara energi i uppvärmningen av huset. Ett modernt isolerfönster har generellt sett en betydligt högre energiprestanda än ett äldre. Det är dock sällan man talar om den energiförbrukning som går åt till att tillverka nya fönster, och också återvinna avfallet efter de gamla. För att ett nytt fönster ska ”tjäna in” den energi som går åt vid tillverkningen, krävs ofta att de sitter i 30-40 år. Det är dock inte alls säkert (eller snarare mycket osannolikt) att fönstren håller så länge. Mer troligt är att de kommer att behöva bytas ut långt innan dess. Och då har de redan kostat vår planet mer än vad de bidragit med.”

David Hansson Bebyggelseantikvarie
David Hansson är bebyggelseantikvarie på Sörmlands museum. Foto Alfred Skogberg

”Men det går att med relativt enkla medel förbättra energiprestandan på äldre fönster. Ett väl tätat och underhållet fönster är alltid bättre än ett eftersatt. Vill man åt en större energivinst kan man byta ut den inre rutan mot ett energiglas eller en isolerruta. På så sätt sparar man både energi, undviker att producera lika mycket nytt avfall, och förändrar inte heller utseendet på huset.”

Anna Hesselgren på Bygglovsenheten i Nyköping skriver att de under bygglovsprövningen undersökt de tekniska egenskaperna och de ekonomiska aspekterna, som exempelvis den ekonomiska livslängden, framställning och underhåll.
“Bygglovenheten har tidigare fått frågor om bygglov krävs för att byta ut fönster på särskilt värdefulla byggnader. I flera fall har man gjort bedömningar att så länge utformningen är lik den befintliga så anses fönsterbytena som mindre fasadändringar och därför heller inte bygglovspliktiga. I detta fall ansåg vi att utformningen på de nya fönstren var väldigt likt de befintliga och inte var förvanskande. Ändringen utfördes varsamt och man tog hänsyn till byggnadens karaktärsdrag.”

hus orginalfönster container
I sopcontainern på väg för att avyttras.

Björn Larson på Nyköpingshem svarar skriftligen att man visst kan förbättra energiprestandan på dessa gamla fönster. ”Men bara marginellt, eftersom det bara blir en förbättrad prestanda på glasen och inte karm och båge. Vid byte får man mycket bättre u-värde både på glas, karm och båge, alltså hela konstruktionen. Dessutom blir man av med de gamla tilluftventiler som sitter i karmens nederdel. Tätning mellan karm och yttervägg går inte att få till enligt dagens krav, då dessa fönster är i princip inmurade i ytterväggen. Alltså väldigt lite drevmån mellan karm och vägg.”

Enklast för förvaltaren

Bebyggelseantikvarie David Hansson tror att den största fördelen med att byta fönster istället för att renovera de befintliga på Jägmästaren 16, var att det var enklast för förvaltaren.
”Det finns idag väldigt lite förståelse och kunskap om äldre hus och hur de underhålls. Byggbranschen har effektivt trängt ut underhåll till förmån för nytillverkning och byte. ”Titta så mycket ni sparar! Ni behöver inte göra någonting mer än att skriva under här så tar vi hand om resten.” Det finns mängder av företag som med en aggressiv marknadsföring säljer sina tjänster och har just det som huvudargument. Att det är enkelt.”

EU:s avfallshierarki då? Sedan 2011 är den en del av svensk lag och går ut på att vi måste förebygga avfall. Bara i sista hand kan vi slänga något. Naturvårdsverket skriver på sin webbsida att man som steg 1 ska se till att skapa så lite avfall som möjligt och undersöka om det finns alternativ som använder mindre och/eller mer miljövänliga resurser.

Innan sista steget, som går ut på att kassera något, behöver man undersöka om man kan återanvända, återvinna eller utvinna energin. Anna Hesselgren på Bygglovenheten i Nyköping skriver att fönstren inte utgör farligt avfall och kan återanvändas/återvinnas.

På vilket sätt de kan komma att återanvändas eller återvinnas framgår däremot inte.

Fler hus har förvanskats

Det är inte första gången äldre hus förvanskas i Nyköping. I Sörmlands museums skrivelse: ”Jägmästaren 16, Nyköping. Yttrande rörande bygglov för fönsterbyte.” skriver David Hansson: ”Nyligen byttes fönster av samma företag på Brandstoden 16 och 26. Båda dessa hus är blåmarkerade i inventeringen, där fönstren pekas ut som viktiga värdebärande komponenter. Resultatet är att det kulturhistoriska värdet av dessa byggnader har minskat betydligt. Brandstoden 26, som tidigare var ett av stadens bäst bevarade 1920-talshus med fönster specifikt utformade för byggnaden och med äldre glas i bågarna, har idag fått dessa ersatta av moderna bågar av plast och aluminium vars klumpiga och förgrovande utförande kraftigt förvanskar byggnaden.

hus utbytt fönster
Utbytt fönster på Brandstoden 26. Fönstret har en yttersida av aluminium, utanpåliggande spröjs, plana glas och raka profiler på både karm och båge. Dessutom har de en modern upphängning vilket gör att de kan öppnas på ett med hänsyn till byggnadens ålder främmande sätt. Detta gör att det ser ut som bågen är på väg att ramla inåt. Fönstret har enligt tillverkaren tio års garanti. Om hur många år kommer fönstret att behöva ersättas av ett nytt? De ursprungliga fönstren som nyligen kasserades hade suttit i 90 år. Som skäl för att byta ut dem angavs i första hand bullerproblematik från den trafikerade vägen, något som dock kunde ha åtgärdats t ex genom en extraruta och förbättrad tätning. Foto: David Hansson (SLM D2019-0401). Foto och bildtext från skrivelsen ”Jägmästaren 16, Nyköping. Yttrande rörande bygglov för fönsterbyte.”

Dörrar och kök byts ut

Som om det inte räckte med att Nyköpingshem byter fönstren. De gör sig också av med lägenhetsdörrarna som byts ut mot nya ”med hög säkerhetsklass”. Även köken kasseras. Nyköpingshem utlovar i stället ett standardkök med laminatbänkskiva.

hus fönster nytt och gammalt
En jämförelse mellan ett nytt och ett gammalt fönster på Brandstoden 16. Skillnaden är enorm där båge och karm är oerhört klumpiga och grova på det nya fönstret. Som ett resultat av detta har de nya fönstren betydligt mindre glasyta än de äldre, och därmed sämre ljusinsläpp i lägenheterna. Är ändringen varsam? Lägg också märke till att nya fönster är så kallat floatglas, eller dött glas, eftersom det saknar liv. Äldre fönster har munblåst glas eller valsat glas, sådant som ger levande solkatter när solen skiner igenom glasrutorna. Foto: David Hansson (SLM D2019-0402) Foto och bildtext från skrivelsen ”Jägmästaren 16, Nyköping. Yttrande rörande bygglov för fönsterbyte.”

Är Nyköpingshems agerande till nytta för allmänheten?

Med anledning av Bygglovsenhetens svar om att fönsterbyte inte anses behöva bygglov, inte ens om byggnaden rankas med det högsta blåklassade skyddet, så lär det allmännyttiga bostadsbolaget Nyköpingshem även fortsättningsvis kunna kassera fullt fungerande ursprungliga träfönster och sätta in underhållsfria med kort livslängd. Hur allmännyttigt kan då bolaget sägas vara?

Alfred Skogberg

Stöd Renoveringsraseriet


Vi är i stort behov av ekonomiskt stöd så att vi ska kunna arbeta långsiktigt. Kan du därför avvara en slant är det oerhört värdefullt. Tack för din hjälp!

Swish 123 256 573 7

Bli månadgivare via Patreon: patreon.com/renoveringsraseriet

Medlem kan du bli genom att klicka här: https://renoveringsraseriet.se/bli-medlem/

Du kan också starta en egen insamling på Facebook

Tack för ditt stöd!