Välbevarade byggnader från slutet av 1800-talet är ovanligare än man kan tro. Ofta har detaljer som fönster och portar bytts ut och den ursprungligen mycket rika dekoren kan ha förenklats i omgångar under årens lopp. I skrivande stund hotas ett av Göteborgs intressantaste flerfamiljshus från 1880-talet av en genomgripande om- och påbyggnad som dessutom ser ut att bli ett svartbygge.

På Vasagatan 38 i Göteborg, precis vid Vasaplatsen, står en ståtlig fastighet från 1884 och har en unik fasad i tidstypisk nyrenässans. Inte nog med att de ursprungliga fönstren finns kvar, putsen är också unik i sitt slag. Den är nämligen inte målad, den behandlades istället med järnvitriol. För snart 20 år sedan renoverades fasaden och fönstren av den tidigare fastighetsägaren som fick bidrag från Länsstyrelsen. En fasad av denna typ är unik och dess like finns inte i Sverige, knappt ens i Europa.

. Fastigheten år 1885. 1897 byggdes huset till och förlängdes med tre fönsteraxlar åt vänster till. Bilden kommer från Göteborgs stadsmuseums samlingar och har nummer 0 2172. Den togs år 1885, fotograf okänd.

Nuvarande ägare vill bygga på två våningsplan samt måla fasaden och sätta in nya fönster. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har godkänt åtgärderna som fördelar sig på två olika bygglov. Lovet för påbyggnad gick ut innan startbesked lämnades, men det hindrade inte stadsbyggnadskontoret från att ge startbesked i efterhand, något som inte är tillåtet. Något giltigt bygglov finns således inte och det rör sig därför om ett svartbygge så snart de påbörjar påbyggnaden.

Bygglovet för nya fönster och målning av puts överklagades och upphävdes av Länsstyrelsen som fann att beslutet inte var tillräckligt välmotiverat. Det återremitterades till stadsbyggnadskontoret som nyligen gav bygglov på nytt. Lovet kommer att överklagas och har inte vunnit laga kraft.

Trots avsaknad av bygglov för påbyggnad är fastighetsägaren i full färd med att resa byggnadsställningarna. Det inte finns något giltigt bygglov för påbyggnad har detta anmälts. Stadsbyggnadskontoret vill i dagsläget inte ingripa. Att montera ställningar anses inte innebära att arbetet påbörjats. Man kan tycka att sannolikheten att någon reser byggnadsställningar för ro skull är minimal.

Hela processen kring de två byggloven reser många frågetecken. Stadsbyggnadskontoret i Göteborg har i mångt och mycket valt att tillmötesgå fastighetsägaren istället för att värna det byggda kulturarv som denna unika fastighet representerar.

Arbetet med att resa byggnadsställningarna har påbörjats

Protestera mot den usla hanteringen av byggloven och den ovarsamma om- och påbyggnaden genom att skicka ett mejl till [email protected] . Ange Ombyggnad av Vasagatan 38 som ämne.

Hej,
Jag vill protestera mot den planerade om- och påbyggnad av fastigheten Lorensberg 49:10 (bygglov BN 2019-000698 & BN 2021-005401). Eftersom giltigt bygglov saknas, måste ni omedelbart stoppa rivningen av befintligt tak och den planerade påbyggnaden. Ni måste också kräva att fastighetsägaren söker bygglov på nytt.

Den ursprungliga fasaden som aldrig varit målad bör bevaras i ursprungligt skick, precis som fönstren från 1880-talet.

Mvh
Xxxx Yyyy