Renoveringsraseriet har tidigare uppmärksammat Skövdebostäders planer på att byta ut alla fönster i en stor mängd hus på Billingesluttningen. De ansökte om bygglov som avslogs. Nu har Skövdebostäder överklagat till Länsstyrelsen. Vi har ställt några frågor till Skövdebostäder och här kommer svaren.

Den övre raden med fönster är nyinsatta, de nedre är ursprungliga.

1.    Husen på Billingesluttningen är välbevarade och vi måste också säga att vi tycker att Skövdebostäder vårdat dem väl. Fina portar och balkonger noterar vi. Det fönster som ni satt in på prov är dock inte speciellt väl utformat om man ser till paragraferna om varsamhet som finns i PBL. Det nya fönstret är klätt med lackad lättmetall och har mer karm och en mycket klumpig ”anslagslist”, alltså listen sim sitter mellan de två bågarna. Är detta fönster representativt för de fönster som ni önskar sätta in i fastigheterna.

Svar: Ja. Vi har fortfarande inte upphandlat entreprenör eller leverantör. Vår ambition är givetvis att de nya fönsterna ska efterlikna de gamla fönsterna så långt det är möjligt.

2.    Äldre fönster uppskattas idag av fler och fler, precis som andra ursprunglig detaljer. Det finns bostadsrättsföreningar som lagt ner stora summor på att återskapa den ursprungliga stilen i samband med en renovering. Ett exempel på det i Skövde är: https://www.rm.se/sv/referenser/brf-foreningar/skovde/ De har fått nya fönster som är både smäckra och ljudisolerande.  Är det inte ganska dumt att slänga ut fönster som kommer bli mer och mer attraktiva ju längre tiden går? Det kommer bli väldigt dyrbart att återställa.

Svar: Alla större projekt föregås av en förstudie. I denna förstudie har vi beaktat perspektiv som hållbarhet, inomhusklimat, tillgänglighet, arbetsmiljö, kundpåverkan, underhåll, ekonomi, kulturhistoria samt barnperspektivet. Vi anser att ett fönsterbyte är den åtgärd som, i detta fall, bäst möter våra ambitioner inom dessa olika och ibland motstridiga perspektiv. Vi strävar efter att vara en ansvarsfull fastighetsförvaltare och som du själv noterat har vi ett välbevarat och välhållet fastighetsbestånd.

3.    Avfallshirarkin är sedan ett antal år tillbaka en del av miljöbalken. Den är ett användbart verktyg i omställningen från linjär till cirkulär ekonomi. I en cirkulär ekonomi är byggnadsdetaljer som kan underhållas under lång tid är betydligt värdefullare än underhållsfria eftersom ju mer användningsfasen kan förlängas, ju mindre blir belastningen på miljön. Att ersätta underhållsbart med underhållsfritt är med andra ett steg i helt fel riktning. Hur ser Skövdebostäder på detta? Har ni gjort någon livscykelanalys som visar hur miljön påverkas?

Svar: Vi ser att energianvändning och koldioxidbelastningen kommer att minska med nya fönster. Då har vi också tagit hänsyn till tillverkning, transport och montage. Det finns alltid flera perspektiv att ta hänsyn till i besluten. Vi har också för avsikt att hitta andra användningsområden för de fönster vi tar bort och inte ”bara” slänga dem.

4.    Äldre träfönster går ypperligt att energieffektivisera för att på så sätt erhålla en bättre energiprestanda. Är detta något ni räknat på? Vilket resultat kom ni i så fall fram till och hur räknade ni (till exempel vilka u-värden på gamla och nya fönster använde ni). Vi tar tacksamt emot hela rapporten.

Svar: Som vi skrivit tidigare så har vi flera perspektiv som vi tar hänsyn till, där energieffektivisering är en del. Hela projektet handlar om så mycket mer än energi. Som ovan beskrivit handlar det också om inomhusklimat, tillgänglighet, arbetsmiljö, kundpåverkan, underhåll, ekonomi, kulturhistoria samt barnperspektivet.

5.    Svenska Bostäder i Stockholm har nyligen övergått till en ny form av förvaltning som de kallar varsam renovering: https://www.svenskabostader.se/hyresgast/renovering/ De har tex börjat renovera och energieffektivisera fönster. Hur ser ni på detta?

Svar: Det verkar jättebra. Samtidigt innehåller arbetssättet inga nyheter för oss. Vi har under lång tid renoverat varsamt. Till exempel genomförde vi alla stamrenoveringar med kvarboenden och låga hyreshöjningar. Parallellt med projektet på Billingssluttningen arbetar vi med en sekelskiftesfastighet där vi i dialog med byggnadsantikvarie planerar underhåll och renoveringsåtgärder.

6.    Vi har noterat att några hyresgäster i husen på Billingesluttningen tror att gamla fönster är dragiga och ger ett sämre inomhusklimat än nya. De verkar inte ha koll på det går precis att renovera äldre fönster, förse dem med nya tätningslister och lämpligt glas. Detta får oss att undra på om ni inte heller känner till det. Norrköpingsbostäder använder till exempel Grundels klimatruta med gott resultat. Vilka erfarenheter har Skövdebostäder av att energieffektivisera och renovera äldre träfönster?

Svar: Vi säger inte att renovera fönster är en dålig åtgärd. Men vår bedömning för den aktuella fastigheten är fortfarande att byte är den bästa åtgärden.

7.    Ni påstår att en ” samlad bedömning är att fönsterbyte är den bästa lösningen”. Det är en ganska luddig formulering. Vad innebär det egentligen och hur menar ni att nya fönster skulle vara bättre än gamla som renoveras och energieffektiviseras.

Svar: I vår samlade bedömning har vi som vi skrivit ovan tagit hänsyn till hållbarhet, inomhusklimat, tillgänglighet, arbetsmiljö, kundpåverkan, underhåll, ekonomi, kulturhistoria samt barnperspektivet. Vart och ett av detta perspektiv kan tala för både det ena och det andra. Men när vi väger samman dem så anser vi att byte är bättre för detta specifika område.

8.    Vi har en stor följarskara som uppskattar ursprungliga byggnadsdetaljer och värnar om miljön. Vad vill ni säga till dem?

Svar: Vi som fastighetsägare måste ta ansvar och hänsyn till en större helhet än bara kulturhistoriskt perspektiv, bara kundpåverkan eller bara energieffektivisering etc. Och utifrån våra bedömningar i nuläget är vi säkra på att ett byte är att föredra i detta projekt. Vi tycker att vårda och bevara byggnader är viktigt vilket vi tycker att vårt fastighetsbestånd är ett bevis på. Och vi är övertygade om att vårt sätt att hantera dessa frågor även framöver kommer fortsätta visa på detta.