Svenska Bostäder

Länsstyrelsen har nu upphävt bygglovet för Svenska Bostäders planerade fönsterbyte i Bagarmossen, Stockholm. En stor seger! En tidigare dom från Örebro i Mark- och Miljööverdomstolen har nämligen fått till följd att Stadsbyggnadskontoret i Stockholm godkänner de flesta fönsterbyten. Det är olyckligt eftersom värdefulla byggnader därmed lättare kan förvanskas. Länsstyrelsens dom kan vara ett trendbrott.

Länsstyrelsens beslut är välgrundat. De menar att Örebrodomen inte är direkt tillämplig när man beaktar varsamhetskravet i 8 kapitlet 17 paragrafen i PBL. Det är ett viktigt förtydligande. Länsstyrelsen menar också att fönstren är oerhört viktiga för denna typ av byggnader med fina kulturvärden. De påpekar att de nya fönster som föreslås är alltför klumpiga, med minskad glasarea som följd. Ett byte skulle göra att det kulturhistoriska värdet minskar. Beslutet finns tillgängligt på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm, d-nr 2020-06049.

svenska bostäder
Ursprungligt fönster till vänster och nytt från Eggegrundsvägen till höger. Det ursprungliga fönstret har mötesbågar och saknar mittpost,. Det nya har mittpost.

Fönsterstriden på Fogdevägen
Fönsterstriden på Fogdevägen i Bagarmossen började för ganska precis ett år sedan när jag fick ett meddelande från en av de boende på Fogdevägen. Vederbörande misstänkte att ett fönsterbyte stod för dörren. Bara två månader senare lämnade Svenska Bostäder in en bygglovsansökan. De påstod att det var bråttom, bytet skulle nämligen genomföras under sommaren. Handläggaren på stadsbyggnadskontoret skickade ärendet på remiss till Stadsmuseet som avstyrkte. De boende protesterande. Handläggaren menade att bytet var varsamt och godkände i september 2020.

svenska bostäder
Spröjs i nederkant på några fönster. En “liggande” vädringsluft i trapphus.

Nya fönster beställdes innan ärendet handlagts
Redan i maj beställde Svenska Bostäder fönster från Mockfjärds. Inte till samtliga byggnader, men till några. Hur det kommer sig är svårt att förstå, bygglovet hade lämnats in en månad tidigare och ärendet hade inte handlagts.

I början av september fick Svenska Bostäder bygglov för fönsterbytet, precis vad de boende inte ville. Tillsammans författade vi en överklagan som sedan kompletterades efter hand. Överklagan innehåller bilder på befintliga fönster och hur de nya skulle se ut (likadana som på granngatan Eggegrundsvägen, så det var lätt att ta bilder på dem) samt en mängd annat. Vi påpekade också att glasarean skulle minska ganska markant (8-12 procent).

Den 12 februari upphävde Länsstyrelsen bygglovet!

Originella fönster på en av gavlarna

Svenska Bostäders löfte
Det ska bli spännande att se om Svenska Bostäder överklagar till annan instans eller om de följer det de lovat Renoveringsraseriet. Den 4 december 2020 skrev nämligen Svenska Bostäders förvaltningschef Åsa Steen följande till oss: “Vi kan självkritisk säga att vi generellt sett kan bli bättre på att förlänga livslängden och bevara ursprungliga byggnadsdelar, vilket ni har uppmärksammat i ett antal inlägg. Vi vill att ni ska veta att alla de exempel som ni lyfter i era mejl och inlägg når fram till rätt personer på våra respektive distrikt. Tack för att ni hjälper oss att bli bättre!”

Vi väntar på att orden omsätts i handling.

Enligt Svenska Bostäder fanns en tanke att bara byta de fönster som beställts (till 8 portar), och renovera resten för att se om det går att renovera mer varsamt men ändå spara energi. Ett bra initiativ som med fördel kan praktiseras på Eggegrundsvägen, om de varsamt renoverar återstående hus på gatan.

Husen vid Fogdevägen är utmärkta exempel på 1950-talets byggande. Läs mer om dem här.

/Gustav Bergström

PS. För att mer förstå varför vi behöver vårda och bevara äldre fönster läs mer här!

Stöd Renoveringsraseriet
Vi är i stort behov av ekonomiskt stöd så att vi ska kunna arbeta långsiktigt. Kan du därför avvara en slant är det oerhört värdefullt. Tack för din hjälp!

Swish 123 256 573 7

Bli månadgivare via Patreon: patreon.com/renoveringsraseriet

Medlem kan du bli genom att klicka här: https://renoveringsraseriet.se/bli-medlem/

Du kan också starta en egen insamling på Facebook

Tack för ditt stöd!